Poslanie, hodnoty, stratégia

Loomis je špecialista na cash management, tzn. na riadenie obehu finančnej hotovosti v spoločnosti.

Pre banky, retail, verejný sektor a obchodné spoločnosti poskytujeme nielen prepravy hotovosti a iných cenín, ale aj spracovávanie hotovosti, výmeny drobných, obsluhu bankomatov a balíčky služieb pre rôzne cash deposit systémy (automaty), SafePointy (trezory), poistenie a kompletný reporting (reporty o spracovanej hotovosti, presné časy obsluhy pobočiek s detailom na čísla zásielok), medzinárodné pozemné a letecké prepravy a deponovanie hotovosti a iných cenín.

img_solucionesyservicios01

Hodnoty Loomisu formujú naše postoje voči našim zákazníkom, našim kolegom a všetkým zúčastneným. Základné hodnoty sú:

 • Ľudia – zaviazali sme sa rozvíjať kvalitu a kvalifikáciu ľudí a pristupovať k nim s úctou.
 • Služba – usilujeme se o dosiahnutie výnimočnej kvality, inovácie a o vyššiu spokojnosť zákazníkov, ako sú ich očakávania.
 • Integrita – služby vykonávame poctivo, bdelo a eticky.

Vedenie Loomisu si uvedomuje svoju zodpovednosť za dodržovanie týchto hodnôt a verí, že túto zodpovednosť cítia aj naši zamestnanci. Pokiaľ sa naši zamestnanci stretnú s chovaním odporujúcim našim hodnotám, očakávame od každého z nich oznámenie takéhoto prípadu, pričom garantujeme, že pre oznamovateľa jednajúceho v dobrej viere to nebude mať žiadne negatívne následky. Svoje podnety nám môžu oznámiť telefonicky na linke integrity na čísle 0800 00 4529 (kód 87180).

Svoju stratégiu budujeme na kvalitnej, bezpečnej a flexibilnej službe naším zákazníkom. Cieľom je zaistenie komplexného cash managementu našim zákazníkom a pomoc pri efektívnom riadení cash flow. Ideme cestou budovania vyššieho technického zabezpečenia pred prípadnou represiou.

two_women

 • Politika integrovaného manažérskeho systému (politika kvality) spoločnosti Loomis SK, a.s. obsahuje nasledovné body:
  1. Manažment Loomis SK, a.s. (ďalej len spoločnosť) sa zaväzuje plniť požiadavky ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001 a ISO IEC 27001, spracovať, zaviesť a udržiavať účinný integrovaný manažérsky systém (IMS) v celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a sústavne zlepšovaný.Deklarujeme svojim konaním, že manažment, zodpovedný za zákazky, je odborný, ochotný sa trvalo vzdelávať a prijímať opatrenia pre zabezpečenie environmentálnej a bezpečnej činnosti na pobočkách.
  2. Spoločnosť zabezpečuje trvalú úroveň kvality svojich služieb s cieľom uspokojovania potrieb zákazníkov a podľa požiadaviek platných technických a legislatívnych noriem. Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať pri práci záväzky vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek v oblasti environmentu, BOZP/PO ako aj informačnej bezpečnosti.
  3. Spoločnosť  uplatňuje princíp prevencie nad princípom odhaľovania nezhôd a incidentov v oblasti BOZP a informačnej bezpečnosti. Kladie dôraz na prevenciu znečisťovania zložiek ŽP, predvídanie nehôd a  havarijných stavov, oproti odstraňovaniu zistených nedostatkov. Spoločnosť sa zaväzuje sledovať a minimalizovať vznik environmentálnych rizík, rizík pri práci, bezpečnostných rizík a nežiaducich udalostí na pracoviskách.
  4. Spoločnosť rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním a zvyšovaním povedomia. Zároveň očakáva od svojich zamestnancov plnohodnotnú kvalitnú a profesionálnu prácu. Spoločnosť k naplneniu Politiky IMS udržuje dobré partnerské vzťahy so svojimi dodávateľmi.
  5. Stanovená Politika IMS je záväzná pre všetkých interných zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku uplatňovať  v praxi a prijímať účinné opatrenia pri spracovávaní a zavádzaní IMS.
  6. Spoločnosť dosahuje tento cieľ stabilnou prevádzkou spoločnosti v súlade s platnou legislatívou. Orientuje úsilie zamestnancov spoločnosti na dodržiavanie a zvyšovanie úrovne kvality svojich služieb.
  7. Spoločnosť rozvíja kultúru vzťahov, udržuje svoje humanitárne / sponzorské aktivity, aby naplnila spokojnosť tých strán, ktoré sú na pomoc našej spoločnosti odkázané, alebo závislé.
  8. Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.