Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Nariadenie je tiež známe pod skratkou GDPR.

Kontaktná osoba

Andrej Lamoš
sk.gdpr@loomis.com