Vzdelávanie a výcvik zamestnancov

V súvislosti s nutnosťou vykonávať službu bezpečne a precízne a tak zabrániť možným mimoriadnym udalostiam, naša spoločnosť kladie veľký dôraz na komplexný odborný výcvik zamestnancov a na tématicky zamerané a periodicky sa opakujúce školenia zabezpečované tak externými ako aj internými školiteľmi.

IMG_0048

Školenie a výcvik pri zahájení pracovného pomeru

Každý náš výkonný zamestnanec podľa pracovného zaradenia absolvuje úvodné sústredenie v našom Školiacom centre.

Každé školenie je ukončené záverečnou skúškou, ktorá zahrňuje preskúšanie z teoretickej aj taktickej časti. V prípade zaradenia zamestnanca do zložiek CIT (= cash in transit = prepráv) záverečná skúška obsahuje aj fyzické testy, pudovú obrannú strelbu, taktiku prenosu a prepravy zásielok, núdzové vedenie vozidla, zásady krizovej komunikácie a poskytnute prvej pomoci. V prípade zaradenia zamestnanca do zložiek logistických miest ( CP= cash processing ciže spracovanie hotovosti, CIT = cash in transit čiže preprava hotovosti) záverečná skúška obsahuje aj zisťovanie peňazí podozrivých z falšovania , zásady krizovej komunikácie a poskytnutie prvej pomoci. V prípade, že zamestnanec splní záverečnú skúšku, je zaradený do výkonu služby, a to na základný stupeň triedy odbornosti. V prípade,  že zamestnanec nesplní záverečnú skúšku, je s ním rozviazaný pracovný pomer.

Periodické školenia

Periodické školenia sú vykonávané  niekoľkokrát ročne pre všetkých výkonných zamestnancov. V rámci periodických školení zamestnanci absolvujú záverečné testy, ktoré sú rozčlenené podľa tried odbornosti. Po úspešnom absolvovaní záverečných testov si výkonní zamestnanci zvyšujú zaradenie do kvalifikačnej triedy odbornosti, čo prispieva k možnosti rozvoja ich profesnej kariéry a osobnosti, a to vedie k zlepšeniu motivácií zamestnancov a ku zvyšovaniu kvality vykonávaných služieb.

IMG_02011

Tématicky zamerané školenia

Loomis organizuje pre zvyšovanie odbornosti svojich zamestnancov rôzne tématicky zamerané školenia ako napr. výklad nutnej obrany, trestný zákon alebo výklad povinnosti zastavenia vozidla, prípadne opustenie vozidla v prípadoch zastavenia vozidla Policiou SR, alebo školenie zamerané na používanie nových technológií – PDA pri preberaní a odovzdávaní zásielok, a to externými ako i internými odborníkmi pre dané témy.

IMG_0131

Legislativne vyžadované školenia a skúšky

Loomis zabezpečuje a financuje pre svojich zamestnancov požadované legislatívne školenia.

DD auto